Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce

ul. Wróblewskiego 5, 76-270 Ustka, Tel. 59 814 40 49, Fax. 59 814 74 61
e-mail: mos@mos.ustka.pl, e-mail: rekrutacja@mos.ustka.pl

ul. Wróblewskiego 5, 76 - 270 Ustka, Tel. 59 814 40 49, Fax. 59 814 74 61, e-mail: mos@mos.ustka.pl, rekrutacja@mos.ustka.pl

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce

ul. Wróblewskiego 5, 76-270 Ustka

Tel. 59 814 40 49, Fax. 59 814 74 61

e-mail: mos@mos.ustka.pl
e-mail: rekrutacjamos.ustka.pl

Rekrutacja

Od września 2018 roku Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce przeznaczony jest dla młodzieży uczęszczającej do klasy VI, VII i VIII Szkoły Podstawowej oraz klasy III Gimnazjum, jednak nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia.

Nabór do placówki trwa cały rok. Wychowankowie kierowani są do ośrodka na wniosek rodzica poparty orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Ośrodek nasz funkcjonuje w ramach polskiego systemu edukacji na poziomie szkoły podstawowej.

MOS w Ustce udziela pomocy młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub demoralizacją. Głównym problemem, z jakim trafiają do nas dzieci to trudności w nauce w szkołach rejonowych oraz nieumiejętność odnalezienia siebie w środowisku.


Posiadamy jeszcze wolne miejsca!

Lista dokumentów wymaganych w trakcie procesu rekrutacji wychowanka w MOS w Ustce:
 • Umotywowany wniosek (prośba) rodziców lub prawnych opiekunów o przyjęcie dziecka do MOS. Podpisany przez oboje rodziców, jeżeli mają oboje władze rodzicielską. Jeżeli ktoś z rodziców ma odebraną władzę rodzicielską to wymagane jest stosowne postanowienie sądu. Z dopiskiem: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji wychowanka do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce.”
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną.
 • Ostatnie świadectwo szkolne + świadectwo szkolne z ukończenia szkoły podstawowej (w przypadku gimnazjum).
 • Oświadczenie dot. stanu zdrowia dziecka (w tym ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewlekłych, stałego przyjmowania leków i leczenia psychiatrycznego). W przypadku zgłoszenia, że dziecko się leczy i przyjmuje leki prosimy o załączenie dokumentacji medycznej.
 • Akt urodzenia i poświadczenie zameldowania oraz numer PESEL.
 • Zdjęcie legitymacyjne (1 szt. - aktualne).
 • Numer telefonu kontaktowego, w celu usprawnienia komunikacji.
Wykaz rzeczy wymaganych przy przyjęciu wychowanka do MOS w Ustce
 • Ręczniki,
 • Środki higieny osobistej,
 • Środki czystości – proszek lub płyn do prania, płyn do płukania odzieży,
 • Plecak,
 • Artykuły szkolne,
 • Obuwie sportowe i strój na zajęcia wychowania fizycznego, strój kąpielowy na basen,
 • Klapki pod prysznic.


Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce z siedzibą w 76- 270 Ustka, ul. Wróblewskiego 5.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce możliwy jest pod numerem tel. nr. 59 8418557 lub adresem email oin@powiat.slupsk.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji do ośrodka - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.